Privacyreglement van de huisartsen van Gezondheidscentrum Frankenslag – Huisartsenpraktijk Frankenslag – Den Haag
Frankenslag 160 2582 HX Den Haag
Header afbeelding

Privacyreglement van de huisartsen van Gezondheidscentrum Frankenslag

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijken zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijken plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de praktijken als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor zorgverlening;
  • Voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als:
  • Het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziektes);
  • Een andere wet geen afwijkende bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld op de gegevens die door het UWV zijn verzameld, rust een afwijkende bewaartermijn, op grond waarvan het vernietigingsrecht niet volledig kan worden uitgevoerd;
  • In het geval van een (dreigende) klacht of gerechtelijke procedure van de patiënt jegens de huisarts;
  • In het kader van goed hulpverlenerschap. Gedacht kan worden aan een verzoek van een ouder om informatie over vermeende mishandeling uit het medisch dossier van het kind te halen. Of aan informatie die zo cruciaal is voor de behandeling, dat door vernietiging daarvan de arts geen goede zorg meer zou kunnen verlenen en hij de behandelingsovereenkomst zou moeten opzeggen;
  • De WGBO niet deels van toepassing is. De Wgbo is niet rechtstreeks van toepassing als – kortweg – in opdracht van een derde een keuring wordt verricht bij een patiënt. De Wgbo is in dergelijke situaties wel van ‘overeenkomstige toepassing’. Dat betekent dat de bepalingen uit de Wgbo van toepassing zijn ‘voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet’. Het vernietigingsrecht is daarom niet in alle gevallen in volle omvang van toepassing.

Binnen welke termijn?
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan uw huisarts. Hiervoor hebben wij een  aanvraagformulier (klik hier). Uw huisarts kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek om uw vraag, de rechten en de mogelijke consequenties met u te bespreken. Uw aanvraag zal in principe binnen 30 dagen worden afgehandeld.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De huisartspraktijken zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar oud moeten zelf toestemming geven voor de aanvraag (medeondertekening aanvraagformulier).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van onze huisartsenpraktijken hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts. Ook bij verwijzingen naar bijvoorbeeld specialist, diëtiste of fysiotherapeut zal de huisarts bepaalde gegevens delen voor de meest optimale behandeling.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via beveiligde mail overgedragen aan uw nieuwe huisarts. Indien u wenst kunt u het dossier ook door ons per (aangetekende) post laten verzenden. Ook kunnen we het dossier op een (nieuwe, nog in de verpakking) usb stick opslaan. De kosten voor het aangetekend versturen of de aanschaf van een USB stick komen voor uw eigen rekening. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Opname telefoongesprekken met de assistentes
De telefoongesprekken met onze assistentes (optie 3 in het keuzemenu) worden sinds 15 juli 2020 opgenomen. Wij gebruiken deze opnames voor interne trainingsdoeleinden. Bij het beluisteren van ons keuzemenu wordt de beller geattendeerd op deze gespreksopname. De opnames worden voor de duur van drie maanden bewaard.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Indien een gesprek de onvrede/de klacht niet weg kan nemen, kunt u conform onze interne klachtenprocedure uw klacht bij de SKGE aankaarten. Klik voor meer informatie hier